Doradztwo

Doradztwo w zakresie inwestycji:

  • analiza formalno – techniczna dokumentacji projektowej Inwestora w kontekście braków, błędów, pominięć, mogących stanowić podstawę roszczeń i/lub problemów w trakcie realizacji inwestycji,
  • doradztwo formalno – techniczne, w trakcie realizacji inwestycji finansowanej ze środków unijnych lub innych, w kontekście zapisów i wymagań poszczególnych programów UE oraz zapisów z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, kontrola  i zarządzanie działaniami w kontekście wymagań i procedur, przygotywanie dokumentów formalnych, rozliczeniowych itd.

Doradztwo, reprezentowanie podmiotu w sprawach dot. ochrony środowiska:

  • doradztwo w zakresie dopełnienia formalności i wymagan związanych z prowadzoną działalnością oraz wymogów prawnych związanych z ochroną środowiska,
  • na zlecenie występowanie w roli pełnomocnika w trakcie trawania kontroli organów admnistracji publicznej (WIOŚ, Wody Polskie, Urząd Marszałkowski etc.)
  • kompleksowe reprezentowanie podmiotu przed organami administracji publicznej, (w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska) w trakcie prowadzonych postępowań adminstracyjnych np. postępowań w sprawach dotyczących wydawania decyzji administracyjnych, pomoc w przygotowaniu korespondencji i argumentacji, etc.
  • prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji, sprawozdawczości oraz ewidencji.
  • zapewnienie nadzoru nad realizacją obowiazków wynikających z decyzji administracyjnych;
  • doradztwo w kwestiach związanych z zagadnieniami dotyczącymi korzystania ze środowiska oraz szeroko pojętą Ochroną Środowiska.

ul. Gdańska 18/14
10-254 Olsztyn