Projektowanie i inne opracowania

Dokumentacja projektowa – Projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary i kosztorysy inwestorskie:

 • przygotowanie charakterystyki energetycznej oraz obliczeń dotyczących zapotrzebowania na ciepło w obiekcie budowlanym,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wnioskowania o dotację w programie „Czyste powietrze” w zakresie wymiany źródła ciepła (kotła), termomodernizacji budynku, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacji odnawialnych źródeł energii oraz niezbędnych obliczeń dotyczących zużycia energii oraz wskaźników emisji zanieczyszczeń do atmosfery sieci zewnętrzne: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze wraz z obiektami i urządzeniami (w tym grupowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przyłącza zewnętrzne,
 • rozwiązania zabezpieczenia przeciwpożarowego zarówno w zakresie układów instalacji wewnątrz budynku jak i zabezpieczenia zewnętrznego (zbiorniki przeciwpożarowe, układy hydrantów zewnętrznych, instalacja przeciwpożarowa w obiekcie budowlanym)
 • układy odwodnienia powierzchniowego i kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych z terenów utwardzonych,
 • układy podczyszczalni wód opadowych pochodzących z terenów utwardzonych, dobór separatorów, osadników, zbiorników retencyjnych, studni i rowów chłonnych itp.
 • układy technologiczne oraz instalacje sanitarne podczyszczalni i oczyszczalni ścieków przemysłowych, komunalnych lub sanitarnych
 • wielobranżowe, kompletne projekty oczyszczalni ścieków sanitarnych, komunalnych czy przemysłowych – oczyszczalnie kontenerowe, sekwencyjne oraz przepływowe,
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz projekty zbiorników bezodpływowych,
 • instalacje wewnętrzne w budynku: wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjne, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji gazowej, instalacji  grzewczej wraz z kotłownią,
 • instalacje grzewcze, wentylacji mechanicznej, klimatyzacyjne z energooszczędnymi rozwiązaniami, przykładowo wymiennik gruntowy lub wymiennik glikolowy
 • pozostałe rozwiązania instalacji wewnętrznych w budownictwie energooszczędnym

 

Opinie techniczne i  ekspertyzy:

 • opracowanie Programów funkcjonalno – użytkowych dotyczących planowanych inwestycji z zakresu sieci i obiektów branży sanitarnej oraz odwodnienia dróg wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów,
 • sporządzanie opinii technicznych i ekspertyz dotyczących obiektów w zakresie branży sanitarnej oraz aspektów ochrony środowiska zarówno w odniesieniu do projektowanych obiektów jak i też będących w eksploatacji.

Opracowania z zakresu ochrony środowiska i Prawa wodnego:

 • opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uczestnictwem w uzyskiwaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego, w zakresie różnorodnym tematycznie
 • raporty oddziaływania na środowisko dla problematycznych obiektów  budowlanych dotyczące zagrożenia dla jakości powietrza, gruntu, wody.
 • oceny oddziaływania na środowisko projektowanych obiektów budowlanych w kontekście ich wpływu na środowisko gruntowe, wodne oraz powietrze,
 • karty informacyjne planowanego przedsięwzięcia wymagane przy wnioskowaniu o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji zarówno obiektów budowlanych typu budynki, sieci liniowe jak i inwestycje drogowe.
 • prowadzenie formalnej i merytorycznej strony procedury związanej z oceną wodnoprawnej inwestycji,
 • przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia wodnoprawnego,

ul. Gdańska 18/14
10-254 Olsztyn